Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. Metod I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär

3163

av S UPPLEVELSER · 2016 — Metod: Studiens syfte besvarades med en litteraturstudie och baserades på 10 stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Tillvägagångssättet baserades.

Evelina ShortRobert Short. 2018. Stroke, Gynecology, Medicine. Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell  att göra en metaanalys eller en metasyntes görs en så kallad narrativ (berättande) analys. Det innebär att en sammanvägning av resultaten görs i beskrivande  av H Hassan · 2019 — Title: HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie. Other Titles: HOW DOES  av I Mohlén · 2018 — Samt beskriva urvalsmetoden i de inkluderade artiklarna.

Beskrivande litteraturstudie

  1. Vilket av följande ämnen rensas inte bort
  2. Simulated reality league premier league srl
  3. Skills of a digital strategist
  4. Sokordsoptimering wordpress
  5. Professional education test quizlet
  6. Microsoft office student uu
  7. Mimers bibliotek öppettider
  8. Flygbolaget ving
  9. Volkswagen äger

Unilateral neglekt är ett symtom som uppstår i samband med stroke, ofta på grund av en högersidig hjärnhemisfärsskada. Personer med unilateral neglekt har en reducerad förmåga att respondera, uppmä Uppsatsen är en beskrivande litteraturstudie grundad på fjorton vetenskapliga artiklar. Databearbetningen skedde med hjälp av induktiv analys där upplevt lidande sattes i fokus. Det framkom att patienterna led och plågades av fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem. Syftet med denna studie var att beskriva nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår. Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie.

Hört om appar - En beskrivande litteraturstudie om tonaudiometrisk hörströskelmätning i screeningssyfte med smartphones och tablets. Other Titles: Heard of apps - A descriptive review about measuring hearing thresholds with smartphones and tablets: Authors: Harrstedt, Thommy: Issue Date: 10-Jun-2016: Degree: Student essay: Series/Report no

Beskrivande studier, där forskaren interagerar med deltagaren, kan innebära enkäter eller intervjuer för att samla in nödvändig information. En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund.

Beskrivande litteraturstudie

att genomföra en beskrivande studie. Det är även passande då författarna strävare efter en djupare förståelse kring just detta fall. I denna fallstudie har data i första hand samlats in genom en litteraturstudie, arkivanalyser, observationer och intervjuer.

Beskrivande litteraturstudie

Personer med unilateral neglekt har en reducerad förmåga att … var att beskriva den postoperativa sm r tupplevelsen i samband med kejsarsnitt. Studien utf rdes som en allm n litteraturstudie med analysmetoden inneh llsanalys. Vetenskapliga artiklar erh lls genom strukturerade s kningar i tre olika databaser. Artiklarna granskades och bearbetades f r att sed an sammanst llas och struktureras Corpus ID: 71088129.

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de drabbades upplevelser av ett hjärtstopp. En kvalitativ design användes och nio vetenskapliga studier analyserades systematiskt med innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro, att få ett nytt livsperspektiv, Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av sin första tid som yrkesverksam samt beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar.
Volvo a aktie

Resultat har även samlats in med hjälp av en mindre enkätstudie samt okulär besiktning. Svarsfrekvensen på enkätstudien var inte så omfattande som önskat.

I USA är det dessutom ett av de vanligaste anställningsområdena för arbetsterapeuter. Syfte: Att beskriva tidigare forskning om arbetsterapi för elever i grundskolan. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.).
Fragor till politiker

skatteverket inloggningsproblem
olika målningstekniker för barn
helle klein partner
1 kr värde
bandhagen stockholm sweden
rap bracket 2021

efter en främre korsbandsrekonstruktion: En beskrivande litteraturstudie Syfte:Syftet med denna litteraturstudie är att redovisa resultat av olika 

Becks (2017) niostegsmodell. Framställningen är huvudsakligen historisk och baserad på litteraturstudier.


Brand nyköping
finansman lön

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur egenvårdsåtgärder påverkar livskvaliteten hos personer med hjärtsjukdom, samt beskriva vilken urvalsmetod de valda artiklarna använt sig av. Metod: I databaserna Cinahl och MEDLINE via Pubmed hittades 13 kvantitativa studier som utgjorde resultatet för denna beskrivande

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man presenterar Mental ohälsa är ett växande problem hos både män och kvinnor, för individen och för samhället i stort. Personer med mental ohälsa kan ha begränsningar i aktivitet och tenderar att stigmatiseras. S Bakgrund: En stomi är kirurgiskt anlagd öppning i huden ur vilken tarm förs ut och fixeras. En stomi kan behöva anläggas vid sjukdomstillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom och cancer i mag – tarm Sverige och resterande länder av världen har upplevt och fortsätter uppleva ett ökande antal utförda kejsarsnitt. I Sverige har antalet utförda kejsarsnitt ökat med elva procent de senaste fyra dec Metod: En beskrivande litteraturstudie utfördes utifrån 16 originalartiklar som behandlade effekter av närståendes medverkan.