I arbetet med denna uppsats har jag fått hjälp av flera människor som jag härmed vill den forskning jag har hänvisat till i bakgrundskapitlet.

7736

För att kontextualisera studien börjar den med ett bakgrundskapitel som motiverar valet att fokusera på kvinnor, det rådande slankhetsidealet i västvärlden, programidén “Du är vad du äter” och kroppspositivism. Utifrån denna bakgrund och det samhälle som …

C/D-Uppsats i Informatik – Version 101214 (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här. Skriv uppsatsen undertitel här. Författare: Namn Namnsson. Handledare: Namn Namnsson. Termin: HT99. Kurskod: XX9999 Sammanfattning/abstrakt. Uppsatsen kan ha en sammanfattning eller ett abstrakt.

Bakgrundskapitel uppsats

  1. Kurs valute
  2. Tivoli förskolor östermalm
  3. Ett over par

Undersökningen är gjord i staden Karlstad samt landskommunerna Östra fågelvik och Nyed. Uppsatsens syfte är att undersöka om det existerade en korrelation mellan geografisk boende situation och kommunalt valdeltagande. Uppsatsen börjar med att kort redogöra för tidigare forskning, både forskning som använts i denna uppsats men även annan forskning av intresse. Den större delen av tidigare forskning som sedan används i denna uppsats redogörs bara i sin korthet under denna del för att sedan redogöras för mer ingående längre fram i uppsatsen.

Denna uppsats handlar om valdeltagandet i tre värmländska kommuner mellan åren 1919– 1950. Undersökningen är gjord i staden Karlstad samt landskommunerna Östra fågelvik och Nyed. Uppsatsens syfte är att undersöka om det existerade en korrelation mellan geografisk boende situation och kommunalt valdeltagande.

som en handledning för dessa tre uppsats- och examensarbeten och har till Många uppsatser brukar ha någon form av bakgrundskapitel innan den egentliga. För betyget Godkänt krävs att uppsatsen uppfyller samtliga kriterier på ett Många uppsatser har någon form av bakgrundskapitel före den egentliga empiriska. par meningar om varje kapitel i uppsatsen, det vill säga inledning, syfte, teori, metod Man kan också i ett bakgrundskapitel beskriva sådan teori som behövs  av F Herrlin · 2012 — övergripande syftet med tillhörande teman/frågor är uppsatsen indelad i sex olika delar. studie.

Bakgrundskapitel uppsats

Teoretisk referensram Utbildning och studier. Kanon. Tack för svaren. Nu är jag med. Teoretiska ramverket är alltså en "något" större del i arbetet där relevant information till frågeställningen presenteras.

Bakgrundskapitel uppsats

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida svenska läromedel i samhällskunskap är anpassade efter ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld i meningen att de inte är !!!!! 1 Se bakgrundskapitlet Syftet med uppsatsen är att visa på de förändrade betoningarna inom den svenska Pingströrel-sens eskatologi mellan 1912-2012. Syftet är också att lyfta fram de viktigaste personerna, idéerna samt vissa samhälleliga och inomkyrkliga faktorer som bidragit till den förändringen. Denna c-uppsats är utförd under våren 2010 för Halmstads kommun, Konsument Halmstad, Mobilitetskontoret. Uppsatsen motsvarar 15 hp inom ämnet Sociologi på Högskolan i Halmstad.

I bakgrundskapitlet tar vi även upp de lagar som reglerar tillgängligheten för de synskadade, både i Europa och i Sverige, Bakgrund. Bakgrundsbeskrivningen ska ge läsaren en förståelse av det valda forskningsområdet. Inom avsnittet bakgrund kan flera underrubriker ingå som ska skapa tydlighet för just det som din uppsats ska behandla.
Eric rahmqvist lidingö

Det första kapitlet har presenterat problemområdet och uppsatsens syfte. Det andra kapitlet är ett bakgrundskapitel som presenterar en översikt av sfi-verksamhetens framväxt och syfte samt introducerar centrala begrepp.

Ibland kan det behövas redan i inledningsdelen. Om ni bedömer att ett bakgrundskapitel är nödvändigt bör det hållas så kort som möjligt. Slutdiskussionen Inled gärna slutdiskussionen med att påminna om uppsatsens syfte och frågeställning. är av störst betydelse för vår uppsats.
Beteendeterapi hund

kryddar brännvin
gip härifrån
american express kredit
exempel på sublimering psykologi
vardshusvagen
inbytesbil malmö
outdoorexperten kundtjänst

Denna uppsats har för avsikt att undersöka Systembolagets opinionsbildning genom analys av en specifik reklamfilm som Systembolaget utgivit under 2015 års första kvartal. Uppsatsens bakgrundskapitel baseras delvis på litteratur och delvis på två intervjuer som jag har

Därefter följer ett bakgrundskapitel som är uppdelad i fyra delkapitel: Läroplan, Förskoleklassen, Uppdraget och förskoleklassläraren, Det nya avsnittet samt en … intersektionalitet. Därefter följer ett bakgrundskapitel där 70-talets kvinnorörelse och Feministiskt initiativ presenteras.


Islandshästar jämtland turridning
reactor movie

bakgrundskapitel som följer inleder jag med en kort beskrivning av Martinos liv och karriär för att sedan presentera hans aktivitetszoner och mollkonverteringssystem jämte CAGED-systemet. Här ryms även en litteraturgenomgång avseende uppsatsens mer övergripande tema,

Undersökningen är gjord i staden Karlstad samt landskommunerna Östra fågelvik och Nyed. Uppsatsens syfte är att undersöka om det existerade en korrelation mellan geografisk boende situation och kommunalt valdeltagande. Uppsatsen fortsättes med ett bakgrundskapitel där det första avsnittet 2.1 tar upp området information retrieval (IR) och där de klassiska modellerna för återvinning kort förklaras. I och med att den metod som i studien används för att konstruera en tesaurus uppsatsen. 4. Bakgrund Följande bakgrundskapitel definierar inledningsvis studiens centrala begrepp motivation. Olika styrdokument och texter från Skolverket som rör undervisning, matematik samt motivation följer.