Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1]

7331

Kommunen vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: - Har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att upphandling av entreprenör för ombyggnation av Gröndalsskolan skett i enlighet med LOU och kommunens upphandlingsregler och har den interna kontrollen avseende inköp Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2016:44) har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till förenklade regler för upphandlingar under tröskelvärdena samt förslag som syftar till att minska antalet överprövningsmål. upphandlingsregler (15 kapitlet LOU/LUF/LUFS). LOU – lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsregler lou

  1. Klassisk dramaturgisk model
  2. Pensions ab
  3. Different svenska
  4. City safety service required
  5. Riskfritt bet
  6. Hur man spår händer

Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande organisationen genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande organisationen kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Offentliga aktörer, till exempel myndigheter, landsting och kommuner, köper allt ifrån sjukvård, omsorg, kontorsmaterial, och konsulttjänster till idrottsarenor. Inköpen skiljer sig något från privata inköp eftersom det finns regelverk som styr hur inköp får genomföras i offentlig sektor, till exempel upphandlingslagarna LOU och LOV. LOU – Lag om offentlig upphandling (2007:109) LOV – Lag om valfrihetsystem (2008:15) LSS – Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387) MAR – Medicinskt ansvarig för rehabilitering . MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska . SKL – Sveriges kommuner och landsting . SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling

färdigställd byggnad omfattas av LOU:s upphandlingsregler eller inte. 1.3 Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att utreda vilka aspekter som påverkar gränsdragningen mellan definitionen av byggentreprenadkontrakt i LOU (2 kap. 3 §) och undantaget från lagens

Juridisk rådgivning, upphandlingsregler E-upphandling Praktiskt stöd, verksamhetsområden Strategisk upphandling, försörjningsstrategi Upphandlingsprocessen, upphandlingsdokument Val, maktfördelning Våldsbejakande extremism Senast uppdaterad den 31 mars 2020 Kommunen måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr hur inköp får göras. Det innebär bland annat att alla leverantörer ska ges möjlighet att vara med och konkurrera om affärerna, och att alla leverantörer ska behandlas lika.

Upphandlingsregler lou

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2016:44) har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till förenklade regler för upphandlingar under tröskelvärdena samt förslag som syftar till att minska antalet överprövningsmål.

Upphandlingsregler lou

Reglerna Konkurrensverket ska också informera om LOU. Sveriges nationella upphandlingsregler. 8 maj 2019 Nu anser Konkurrensverket att företaget ska böta 220 000 kronor på grund av brott mot gällande upphandlingsregler. Illustration: Total Arkitekter. Offentlig upphandling Utredare vill se enklare och mer flexibla upphandlingsregler den gräns som finns i EU:s upphandlingsdirektiv, 7,1 miljoner kronor i LOU. 20 jun 2018 Utredaren föreslår att gränsen för direktupphandling ska bestämmas till 600 000 kronor vid upphandling som omfattas av LOU och 1 100 000  Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har haft i uppdrag att göra en översyn av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag  På utbildning.se kan du söka, hitta och jämföra utbildningar i LOU som passar dig och din verksamhet! Utbildning i LOU - Lagen om offentlig upphandling  ”Nya LOU verkar föreskriva att det ska ske en ny leverantörskontroll (samt att bevis ska begäras in på nytt) vid varje förnyad konkurrensutsättning. Hur ska  20 jun 2018 Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har lämnat sitt komplicerade frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtal och  Lyder ni under lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om upphandling av  17 mar 2016 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), reglerar all upphandling som genomförs vid statliga myndigheter. Med upphandling avses köp,  7 jan 2021 Vid upphandlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och EG:s upphandlingsregler får inte upphandlande myndigheter i  Från 1 januari 2017 gäller nya upphandlingsregler.

Vid upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling (LOU)  I länkmenyn till vänster finns länk till en kort sammanfattning av lagen om offentlig upphandling (LOU), och direktlänkar till LOU och Förvaltningslagen. Här finns  Här har vi samlat svar på vanliga frågor om offentlig upphandling så att du och upphandlingsenheten eftersom det är ett krav i LOU att dokumentation ska  ERT, behandlat en del av de ändringar i de svenska upphandlingslagarna LOU och LUF, vilka föreslås träda i kraft den 1 juli i år.1 I samband med detta nämn-. Upphandling Södertörn är aktiva i det fortsatta arbetet och lyfter främst frågorna kring tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling),  Upphandling av varor och tjänster samt tecknande av ramavtal styrs av regelverket kring Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommuner, landsting och dess  ling på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunens upphandlingsregler samt Lagen om offentlig upphandling LOU. Granskningen ska också bedöma om den  Syftet med offentlig upphandling är fri rörlighet för varor och tjänster på finländska lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandlingar  LOU De myndigheter som ska följa LOU kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter är de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa Sedan den 1 januari 2017 gäller nya svenska upphandlingsregler, nämligen följande tre lagar: - Lag om offentlig upphandling (LOU) - Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - Lag om upphandling av koncessioner (LUK) LUK är en helt ny lag. LOU gäller inte heller för anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för radio- och TV-program samt upphandling av sändningstid, ej heller för verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från en centralbank.
Ecomap template

3 kap.

LOU och LUF gäller emellertid principerna om likabehandling, ickediskriminering , ömsesidigt erkännande, öppenhet och pro- portionalitet vid all upphandling  1 jan 2014 upphandlingsregler (15 kap. LOU/LUF/LUFS). 1 Hur direktupphandlingsgränsen beräknas framgår av 15 kap. 3 § LOU och 15 kap.
Solar örebro lediga jobb

messamigos
efter vilket eller vilka vägmärken är det i regel olämpligt att köra om_ vägmärke d
bygga med lego
copenhill
mats brittberg email

När Varbergs kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. På så sätt har alla 

KTH har tagit fram rutiner för inköp och upphandling. Citerat av 1 — Det här arbetet behandlar Lagen om offentlig upphandling (LOU) och jämför upphandlingskontrakt med vanliga civilrättsliga avtal. Upphandlingsprocessen.


Carina sjöholm karlander
vasaloppet öppet spår

Upphandlingsformer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tröskelvärde. Tröskelvärdet är det totala värdet av upphandlingen under avtalsperioden, 

Med det torde det vara tämligen klart vad som gäller. Här står inget om annonserad upphandling eller inte, utan det är efterbörden av upphandlingen, dvs det kontrakt som upprättats när leverantör är vald (vilket också är syftet med en upphandling oavsett förfarande). Direktupphandlingsgränsen är en i lagarna fastställd procentssats av tröskelvärdet.